ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Επιβολή προστίμου στον ‘ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ’

money.jpg
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα : Επιβολή προστίμου στον ‘ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ’, φορέα  του ελαιοτριβείου, που λειτουργεί στη θέση ‘Συκιά’ Δ.Ε. Λουτρού  του  Δήμου Αμφιλοχίας του Νομού Αιτωλ/νίας.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1)  Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, Ν. 2690/1999, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3)  Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Μέρος Δεύτερο «Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων» και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 30 αυτού καθώς και την αριθμ. 484/36/Φ15/09-02-2012 Υ.Α.(ΦΕΚ 230Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του αρθρ. 29 παρ. 8 του Ν.3982/2011)

4) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

6) Την υπ’ αρ. 296693/5006/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/B/17-11-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας».
7) Το γεγονός ότι το ελαιοτριβείο λειτουργεί  χωρίς την τήρηση των όρων της άδειας λειτουργίας (ΔΒ οικ.356/29-03-1999) και κατά παράβαση  των διατάξεων του Ν.3982/2011 ΦΕΚ 143Α και της ΥΑ483/35/Φ.15/ΦΕΚ158Β/03-02-2012.
8)  Το με αριθμ. πρωτ. 317748/5745/08-12-2015  έγγραφο πρόθεσης επιβολής κυρώσεων και πρόσκλησης στον φορέα της δραστηριότητας να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών
9) Η  από 30-12-2015  αίτηση με συνημμένο ερωτηματολόγιο της ΥΑ483/35/Φ.15/ΦΕΚ158Β/03-02-2012 , που κατέθεσε  ο ιδιοκτήτης  του εργαστηρίου. (αρ.πρ. 350952/6374/30-12-2015).
10)  Την  με αρ.πρ. ΔΥ.8.12.2015  έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας.            
11)  Την με αρ.πρ. ΔΥ/5-10-2016 έκθεση – εισήγηση επιβολής προστίμου του αρμοδίου Τμήματος της Υπηρεσίας μας.
12) Τον σχετικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Επιβάλλεται, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ φορέα του ελαιοτριβείου, που λειτουργεί στη θέση ‘Συκιά’ Δ.Ε.Λουτρού  του  Δήμου Αμφιλοχίας  Νομού Αιτωλοακαρνανίας, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 7.

2. Το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με  την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη/φορέα στον λογαριασμό  412.5451.82-55 που τηρεί η Π.Δ.Ε. στην  Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Ορίζεται προθεσμία  τριών μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας  υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου.

4. Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.


Ε.Π.
H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σελίδες

NEXT PAGE