ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Πρόστιμο σε επιχείρηση στο Βάλτο Αμφιλοχίας


Επιβολή προστίμου στην ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., φορέα  του σταθμού παραλαβής και πρόψυξης γάλακτος, που λειτουργεί στη θέση ‘Αλώνια’ Τ.Κ. Σταθά  του  Δήμου Αμφιλοχίας του Νομού Αιτωλ/νίας.


                        http://11dim-kalam.thess.sch.gr/images/LogoColor.gif

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση      :  Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων
                           & Τσιτσιμελή
Ταχ. Δνση       :  301 31- Αγρίνιο
Πληροφορίες  :  Γ.Σχισμένου
Τηλέφωνο       : 26413 64352
Email              : taagr2@aitnia.pde.gov.gr

Αγρίνιο ,       20-05-2016

Αριθ. Πρωτ. : 114054/2208
Αριθ. Φακ.   :Φ14.2359

  Θέμα : Επιβολή προστίμου στην ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., φορέα  του σταθμού παραλαβής και πρόψυξης γάλακτος, που λειτουργεί στη θέση ‘Αλώνια’ Τ.Κ. Σταθά  του  Δήμου Αμφιλοχίας του Νομού Αιτωλ/νίας.


Α.Φ.Μ.
:
  094418649
Δ.Ο.Υ.
:
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Η ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1)  Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, Ν. 2690/1999, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3)  Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Μέρος Δεύτερο «Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων» και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 30 αυτού καθώς και την αριθμ. 484/36/Φ15/09-02-2012 Υ.Α.(ΦΕΚ 230Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του αρθρ. 29 παρ. 8 του Ν.3982/2011)

4) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

6) Την υπ’ αρ. 296693/5006/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/B/17-11-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας».
7) Το γεγονός ότι η μονάδα λειτουργεί χωρίς άδεια εγκατάστασης και χωρίς την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση αντί αδείας.
8)  Το με αριθμ. πρωτ. 77538/1506/24-03-2016  έγγραφο πρόθεσης επιβολής κυρώσεων και πρόσκλησης στον ιδιοκτήτη της δραστηριότητας να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών
9) Η  από 04-05-2016  αίτηση με έγγραφη κατάθεση απόψεων του φορέα (αρ.πρ. 114054/2208/04-05-2016).
10)  Την από  με αρ.πρ. οικ.125719/2359/16-05-2016  έκθεση – εισήγηση επιβολής προστίμου του αρμοδίου Τμήματος της Υπηρεσίας μας.
12) Τον σχετικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


 
 1 Επιβάλλεται, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, στην ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ φορέα του σταθμού παραλαβής και πρόψυξης γάλακτος, που λειτουργεί στη θέση ‘Αλώνια’ Τ.Κ. Σταθά  του  Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, πρόστιμο χιλίων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (1960,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 7.

2. Το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με  την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη/φορέα στον λογαριασμό  412.5451.82-55 που τηρεί η Π.Δ.Ε. στην  Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Ορίζεται προθεσμία  τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας  υποχρεούται ο ιδιοκτήτης/φορέας της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου.

   4. Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.
Ε.Π.
H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ

                                                                                                                                             
ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ:

HΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Σταθά    Δ. Αμφιλοχίας  ΤΚ 30017
           
                         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΠΔΕ.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.ΧΑ
2.Φ14.2359
3.Φ.Προστίμων
4.Φ.Προθεσμιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

NEXT PAGE