ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ. Αμπελακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Από το πρακτικό 13/6-6-2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αµφιλοχίας.
Στην Αµφιλοχία σήµερα την 6ην Ιουνίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 2.30 µ.µ και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αµφιλοχίας σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση ύστερα από την αριθµ: 6380/2-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της που επιδόθηκε σε καθένα µέλος της .
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Απόστολος Κοιµήσης , Πρόεδρος
2. Ιωάννης Πρεβεζιάννος , Αντιπρόεδρος

3. Μάρκος Φουρλάνης , Μέλος
4. Χρήστος Τσόλκας , Μέλος
Αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας στην θέση του τακτικού µέλους κ. Αθανασίου Κακαρούνα ο οποίος δήλωσε ότι θα απουσιάζει (άρθρο 75 παργ.2 του Ν.3852/2010 ).
5. Γρηγόριος Παππούλιας , Μέλος Αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας στην θέση του τακτικού µέλους κ. Κωνσταντίνου Κοπίδη ο οποίος δήλωσε ότι θα απουσιάζει (άρθρο 75 παργ.2 του Ν.3852/2010 ).
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ∆ηµήτριος Μπακαµήτσος , Μέλος
2. Κωνσταντίνος Ριζογιάννης , Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου ) και η υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιαµάντω Ψωφάκη για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 13ο : « Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ. Αµπελακίου ».
Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και ανέφερε ότι ο ∆ήµος µας πρέπει µε απόφαση του να προβεί στην αποδοχή δωρεάς που αφορά την έκταση 50 τετραγωνικών µέτρων στην θέση
« ΒΕΛΑΩΡΑ» εκτός σχεδίου της Τοπικής
Κοινότητας Αµπελακίου ιδιοκτησίας Αθανασίου Ζάγκα του Βασιλείου .

Την ανωτέρω έκταση προτίθεται ο κ. Ζάγκας να την κάνει δωρεά στον δήµο µας
δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη θέση υποδείχτηκε από γεωλόγο για την εκτέλεση
έργου ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης από το ∆ήµο Αµφιλοχίας για την κάλυψη
υδρευτικών αναγκών της Τοπικής Κοινότητας .
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά .
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, την εισήγηση του κ
Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.Αποδέχεται την δωρεά έκτασης 50 τετραγωνικών µέτρων στην θέση « ΒΕΛΑΩΡΑ» εκτός σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Αµπελακίου ιδιοκτησίας Αθανασίου Ζάγκα του Βασιλείου για την εκτέλεση έργου ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης από το ∆ήµο Αµφιλοχίας για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών της Τοπικής Κοινότητας .
2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Αντιδήµαρχο Γεώργιο Σιατή για την υπογραφή των σχετικών συµβολαίων εκ µέρους του ∆ήµου Αµφιλοχίας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 110/6-6-2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του µε αριθµ. 13/6-6-2016 πρακτικού
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αµφιλοχίας
Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας
α/α ο Αντιδήµαρχος
Σιατής Γεώργιος  

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20120803/low/newego_LARGE_t_1101_54094616.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

NEXT PAGE