ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΑΛΤΟΥ Καιρός

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Τι γίνεται με το υδατοδρόμιο της Αμφιλοχίας ;;;


ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Το υδατοδρόμιο της Αμφιλοχίας αναλύει και παρουσιάζει την στρατηγική μέσω της οποίας επρόκειτο να γίνει η ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων.  

Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να καταστεί η Αμφιλοχία σημαντικό τμήμα ενός δικτύου ικανού να αποτελέσει μια βάση η οποία θα εγγυάται την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου Αμφιλοχίας θα καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο ή ανώτερο από αυτό που ορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών – Ανάπτυξης και Ναυτιλίας με Αριθμ. Οικ. 68664/168/(ΦΕΚ50Β/15.01.2014).
Amfilochia Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόμιο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος ίσο με 5% του καθαρού ναύλου, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε.
Με την υπ’αριθμ 6157/24/(ΦΕΚ 655Β/17.03.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών – Ανάπτυξης και Ναυτιλίας καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για τα περιφερειακά υδατοδρόμια θα απασχολούν κατά ελάχιστο 4 με 5 άτομα προσωπικό από τα οποία θα ασχολούνται με τον τομέα των εξυπηρέτησης επιβατών, με την ασφάλεια, συντήρηση και ομαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ο χειριστής του σκάφους ασφαλείας και το «dock boy».
organogramma

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.
 • Να ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών.
 • Να ενημερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου.
 • Να εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ελεύθερη από κάθε εμπόδιο.
 • Να τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α. λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο.
 • Να διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων.
 • Να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.
 • Να μεριμνά για τη συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.
 • Να παρέχει τις υπηρεσίες του τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:
«Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ’ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ’ όψεως (VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλλει το προβλεπόμενο από τους κανονισμούς σχέδιο πτήσης. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του υδροπλάνου μέχρι την προσθαλάσσωση του ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην Πολιτική Αεροπορία».

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία Επιχείρησης: ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΚΕ
Κλάδος Δραστηριότητας: Υπηρεσίες Διαχείρισης & Λειτουργίας Υδατοδρομίων
Αντικείμενο εργασιών: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Επιβίβασης/Αποβίβασης, Μεταφοράς Επιβατών & Προϊόντων, Συντονισμού Πτήσεων, Υπηρεσίες Αναχωρήσεων & Αφίξεων Υδροπλάνων
Νομική Μορφή Επιχείρησης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 800574728 ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ  Γ.Ε.ΜΗ.: 130118001-000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι εικόνες είναι ενδεικτικές της επένδυσης και του Υδατοδρομίου.
eurotrade
2
ependisi1
xoros4

Τεχνική περιγραφή κτιρίου Περιφερειακού Υδατοδρομίου
 • Κατασκευή:
Πλαίσιο δαπέδου κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 120Χ80Χ3, το οποίο ενισχύεται με εγκάρσιες δοκίδες κλειστή διατομής 60Χ40Χ2,5 σε πυκνότητα 40cm μεταξύ τους.
Πλαίσιο οροφής κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 160Χ80Χ3 και 120Χ80Χ3, το οποίο ενισχύεται με εγκάρσιες δοκίδες κλειστή διατομής 60Χ40Χ3.
Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται μεταξύ τους με 4 κολώνες κλειστής διατομής διαστάσεων 80Χ80Χ3
Ολόκληρος ο σκελετός είναι γαλβανισμένος βαμμένος και προστατευμένος με 2 επιστρώσεις βαφής.
Το πλεονέκτημα της σειράς ΑΤΛΑΣ είναι η δυνατότητα επέκτασης του κτιρίου κατά μήκος, πλάτος και ύψος.
 • Στοιχεία πλήρωσης:
Πλευρικά τοιχώματα: Χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά μονολιθικά sandwich panel πάχους 40 mm και χρώματος λευκού (RAL 9002). Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και προβαμμένο. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 – 42 kgr/ m3. Ποσοστό κλειστών κυψελίδων 95%.
Oι επιφάνειες μπορούν να φέρουν κάθετες ραβδώσεις ή να είναι λείας επιφάνειας.
Θερμική αγωγιμότητα για πάνελ πάχους 40mm 0,53 (k σε W/m2k). Ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης Rw=25 dB
Κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά (CFCfree) χαρακτηρίζονται ως οικολογικά και δεν θεωρούνται επιβλαβή.
Πάνελ οροφής : Χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά μονολιθικά sandwich πάνελ οροφής πάχους 40 mm. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και προβαμμένο. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 – 42 kgr/ m3.
Η εξωτερική επιφάνεια είναι τραπεζοειδή και η απορροή των ομβρίων είναι ελεύθερη στις στενές πλευρές.
Θερμική αγωγιμότητα για πάνελ πάχους 40mm 0,53 (k σε W/m2k). Ενιαία σταθμισμένη τιμή ηχομόνωσης Rw=25 dB
Κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά (CFCfree) χαρακτηρίζονται ως οικολογικά και δεν θεωρούνται επιβλαβή.

                                         Αναλυτική περιγραφή κατασκευών:
Το κτίριο αποτελείτε από 2 οικίσκους ISOBOX οι οποίοι θα μεταφερθούν ξεχωριστά και θα ενοποιηθούν επιτόπου.
Στο σημείο της τελικής τοποθέτησης οι δύο οικίσκοι τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλον και αφού βιδωθούν και σφραγιστούν οι κολώνες μεταξύ τους και τοποθετηθεί εξωτερικά στην οροφή μεταλλικό καπάκι στεγανοποίησης, δημιουργείτε μια ενιαία κατασκευή.
Βασικός εξοπλισμός:
 • Κουφώματα αλουμινίου, (σε χρώμα της επιλογής σας)
  Παράθυρο σταθερό ή ανακλινόμενο διαστάσεων 2,00μ ύψος Χ 0,80μ πλάτος
  Με διπλούς υαλοπίνακες
Τζαμαρίες σταθερές διαστάσεων 2,30μ Χ 1,00μ (αριστερά και δεξιά των εξωτερικών θυρών)
Με κρύσταλλο (security)
Φεγγίτης, διαστάσεων 0,60μ ύψος Χ 0,40μ πλάτος
Με διπλούς υαλοπίνακες και σήτα
Εσωτερική πόρτα ξύλινη (WC), διαστάσεων 0,70μ Χ 2,10μ
Εσωτερική πόρτα ξύλινη (γραφείου), διαστάσεων 0,80μ Χ 2,10μ
Εξωτερική θύρα δίφυλλη συρόμενη με αισθητήρα κίνησης και μπουτόν
Με κρύσταλλο (security)
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
  Τριφασικός πίνακας
  Ρελέ
  Πρίζα σούκο
  Προεγκατάσταση κλιματιστικού
  Πρίζα τηλεφώνου
  Διακόπτες
 • Φωτιστικά,
  Φωτιστικό WC (πλαφονιέρα)
  Διπλά φθορίου 2Χ36
 • Υδραυλική εγκατάσταση,
  Λεκάνη WC με καζανάκι
  Νιπτήρα με μπαταρία κρύου νερού
  Καθρέφτη, εταζέρα
 • Δάπεδο,
  Διπλό O.S.B. 3, πάχους 22mm (συνολικό πάχος 44mm), με επίστρωση ρολού P.V.C. απομίμησης ξύλου
  Εξωτερικό κλείσιμο δαπέδου με γαλβανισμένη λαμαρίνα επίπεδη
  Κλιματισμός
Τοποθέτηση – πάκτωση:
Η πάκτωση του κτιρίου θα γίνει με την χρήσης χημικών βυσμάτων στις τέσσερις γωνίες του. Σε περίπτωση επίπεδης επιφάνειας, (στο τελικό σημείο τοποθέτησης), το αλφάδιασμα θα γίνει με την χρήση λάμας, στα σημεία που απαιτείτε.
Σε περίπτωση μεγάλης υψομετρικής διαφοράς θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά πόδια από κοιλοδοκό 80Χ80Χ3 τα οποία και αυτά θα πακτωθούν στην τελική επιφάνεια έδρασης.
Το προσφερόμενο κτίριο δε αποτελεί μόνιμη κατασκευή, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποσυναρμολογηθεί – να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί σε νέα θέση χωρίς καμία απολύτως ζημιά.
Δεξαμενή λυμάτων:
Για την συλλογή των λυμάτων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα κατασκευής βόθρου, θα τοποθετηθεί δίπλα στο κτίριο από την πλευρά των WC, εξωτερική δεξαμενή λυμάτων, η οποία θα συλλέγει τα λύματα μέσω αντλίας.
Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος η εταιρεία μας εφαρμόζει διαδικασίες και χρησιμοποιεί έντυπα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των διαδικασιών, επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για τις κατασκευές της, ελέγχει τους προμηθευτές της και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες. Επίσης η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ENISO 14001:2004, για την περιβαλλοντική διαχείριση και OHSAS 18001:2007, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της.
info
Τεχνική περιγραφή Πλωτής Εξέδρας
H Hellenic Seaplanes S.A. με το αναπτυγμένο δίκτυο συνεργατών που διαθέτει σας παρουσιάζει ολοκληρωμένο πλωτό σύστημα για τον ελλιμενισμό υδροπλάνων σε θαλάσσιες περιοχές εντός και εκτός λιμένων. Με εμπειρία πολλών ετών και τεχνογνωσία η οποία συνοδεύεται με κατασκευή παρόμοιων εγκαταστάσεων.
Το σύστημα αποτελείται από:
 • Τον χώρο ελλιμενισμού που συγκροτείται από μοναδιαία τμήματα πλωτών προβλητών, που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους ώστε να διαμορφώσουν την απαραίτητη μορφή και μέγεθος του χώρου ελλιμενισμού για την απρόσκοπτη προσέγγιση ή παραμονή του υδροπλάνου και την από-επιβίβαση επιβατών.
 • Τις προσβάσεις προς τις πλωτές προβλήτες που μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και μέγεθος ανάλογα με τη διαμόρφωση της περιοχής εγκατάστασης. Η ποικιλία των προσβάσεων και μεθόδων κατασκευής επιτρέπει την εγκατάσταση της βάσης σχεδόν παντού, είτε πρόκειται για κρηπιδώματα λιμένων, είτε για αδιαμόρφωτες βραχώδεις ή αμμώδεις ακτές.
 • Τα δίκτυα εξυπηρέτησης περιλαμβανομένων καυσίμου, νερού, τροφοδοσίας ρεύματος, πυρόσβεσης, φωτισμού και σήμανσης.
 • Τον αναγκαίο εξοπλισμό αντιμετώπισης ρύπανσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ειδικά απορροφητικά υλικά για ελαφρά καύσιμα, πλωτά φράγματα κλπ).
 • Την εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού, όπως ανεμούρια, σήμανση υδατοδρομίων κλπ.
aeroplano

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

NEXT PAGE